Tulekustuti kontrolli ja hoolduse koolitus

Tulekustuti kontrolli ja hoolduse koolitus on suunatud eelkõige tulekustuti kontrolli ja hooldusteenust pakkuvatele ettevõtjatele, tuleohutusettevõtetele, tuleohutusjärelevalvele ja asjast huvitatud isikutele. Koolitus sobib ka algajale tulekustuti kontrolli teostajale.

Tulekustuti kontrolli ja hoolduse koolitus annab teile põhjalikud teadmised tulekustuti ehitusest ja liigitusest, seadusandlusest tulenevatest nõuetest, EVS-EN 3 standardiseeriast tulenevatest nõuetest, EVS-EN 1866 standardiseeria nõuetest, kantava ja veetava tulekustuti kontrollist, hooldusest ja ka tulekustuti survestamisest ehk survetestist.

Antud koolitus aitab luua nõuetekohase tulekustuti kontrolli ja hooldusteenuse ja ehitada üles korrektne teenus, mille kvaliteeti tunnustavad teie kliendid, kui tuleohutusjärelevalve.

 

Antud koolitus käsitleb kantavaid tulekustuteid:

 • 1-12 kg pulberkustutit (sh D-klassi tulekustutid);
 • 2-9 l vesikustutit;
 • 2-9 l vahtkustutit (sh rasvakustutid);
 • 2-5 kg süsihappegaaskustutit

Antud koolitus käsitleb veetavaid tulekustuteid:

 • 25-150 kg pulberkustutit;
 • 20-150 l vaht- ja vesikustutit;
 • 10-50 kg süsihappegaaskustutit.
Tulekustuti kontrolli ja hoolduse koolitus hõlmab järgmiseid teemasid:
 • tulekustuti ehitus;
 • EVS 933 nõudeid tulekustutile;
 • EVS-EN 3 standardiseeriast tulenevad nõuded tulekustutile;
 • EVS-EN 1866 standardiseeriast tulenevad nõuded tulekustutile;
 • tulekustutite liigitus massi, mahu, kustutusaine efektiivsusklasside järgi;
 • tuleklassid ja katselõkked;
 • ABC-klassi kustutuspulbrid;
 • BC-klassi kustutuspulbrid;
 • AFFF vahuained;
 • vesi, kui kustutusaine;
 • rasvakustutusained;
 • D-klassi pulbrid;
 • tulekustuti tüübi sobivus objektile;
 • tulekustuti paigaldus;
 • tulekustuti identifitseerimine;
 • tulekustuti kontrolliks vajalikud vahendid;
 • tulekustuti kontrollilipiku ja hooldusmärgise identifitseerimine;
 • survestatud tulekustuti kontrolltoimingud, millel on kontrollnippel;
 • survestatud tulekustuti kontrolltoimingud, millel on kontrollventiil;
 • survestatud tulekustuti kontrolltoimingud, millel puuduvad kontrollnippel ja kontrollventiil, kuid on võimalik rõhunäituri töökorda kontrollida;
 • survepadruniga tulekustuti kontrolltoimingud;
 • süsihappegaaskustuti kontrolltoimingud;
 • nõuetele mittevastava tulekustuti tuvastamine kontrolli käigus ja vajalikud hooldustegevused;
 • tulekustuti hooldus kantavatele tulekustutitele;
 • tulekustuti hooldus veetavatele tulekustutitele;
 • veetava ja kantava tulekustuti survetest;
 • tulekustuti markeerimine;
 • tulekustuti turule laskmine – vastavusdeklaratsioon;
 • tulekustuti turule laskmine – hooldusjuhend;
 • nõuanded esmaabi andmisel, kui kustutusaine satub silma või te hingate seda sisse;
 • puhastustööde korraldamine peale tulekustuti kasutamist;
 • tulekustuti utiliseerimine.

Praktika käigus tuleb meie juhendaja teie hoolduspunkti või koos teiega objektile kaasa (tööteostaja peab olema varem objekti valdajat antud koolitusest). Meie juhendaja jälgib teie tööd ja annab näpunäiteid tulekustuti kontrollimiseks ja/või hooldamiseks. Tulekustuti kontrolli ja hoolduse koolitus toimub Tallinnas. Kui te olete huvitatud, et meie lektorid tulevad teie juurde, siis saatke oma soov e-kirjaga või helistage meile. Koolituse läbinutele väljastatakse vastav tunnistus.

Küsi hinda