Veetava tulekustuti kontrolli koolitus

Veetava tulekustuti koolitus on suunatud eelkõige tulekustuti kontrolli ja hooldusteenust pakkuvatele ettevõtjatele, tuleohutusettevõtetele, tuleohutusjärelevalvele ja asjast huvitatud isikutele. Koolitus sobib ka algajale tulekustuti kontrolli teostajale.

Veetava tulekustuti koolitus annab teile põhjalikud teadmised veetava tulekustuti ehitusest ja liigitusest, seadusandlusest tulenevatest nõuetest, EVS-EN 1866 standardiseeria nõuetest, veetava tulekustuti kontrollimisest ja korrashoiust.

Antud koolitus aitab luua nõuetekohase tulekustuti kontrolli ja hooldusteenuse ja ehitada üles korrektne teenus, mille kvaliteeti tunnustavad teie kliendid, kui tuleohutusjärelevalve.

Antud koolitus käsitleb veetavaid tulekustuteid:

 • 25-150 kg pulberkustutit;
 • 20-150 l vaht- ja vesikustutit;
 • 10-50 kg süsihappegaaskustutit.
Tulekustuti kontrolli ja hoolduse koolitus hõlmab järgmiseid teemasid:
 • tulekustuti ehitus;
 • EVS 933 nõudeid tulekustutile;
 • EVS-EN 1866 standardiseeriast tulenevad nõuded tulekustutile;
 • tulekustutite liigitus massi, mahu, kustutusaine efektiivsusklasside järgi;
 • tuleklassid ja katselõkked;
 • ABC-klassi kustutuspulbrid;
 • BC-klassi kustutuspulbrid;
 • AFFF vahuained;
 • süsihappegaas;
 • tulekustuti tüübi sobivus objektile;
 • tulekustuti paigaldus;
 • tulekustuti identifitseerimine;
 • tulekustuti kontrolliks vajalikud vahendid;
 • tulekustuti kontrollilipiku ja hooldusmärgise identifitseerimine;
 • survestatud tulekustuti kontrolltoimingud, millel on kontrollnippel;
 • survestatud tulekustuti kontrolltoimingud, millel on kontrollventiil;
 • survepadruniga tulekustuti kontrolltoimingud;
 • nõuetele mittevastava tulekustuti tuvastamine kontrolli käigus ja vajalikud hooldustegevused;
 • tulekustuti markeerimine;
 • tulekustuti turule laskmine – vastavusdeklaratsioon;
 • tulekustuti turule laskmine – hooldusjuhend;
 • nõuanded esmaabi andmisel, kui kustutusaine satub silma või te hingate seda sisse;
 • puhastustööde korraldamine peale tulekustuti kasutamist;
 • tulekustuti utiliseerimine.
Tulekustuti kontrolli koolitus toimub Tallinnas. Kui te olete huvitatud, et meie lektorid tulevad teie juurde, siis saatke oma soov e-kirjaga või helistage meile.

Koolituse läbinutele väljastatakse vastav tunnistus.

Telli koolitus