Voolikusüsteemi kontroll ja hooldus – koolitus

Voolikusüsteemi kontroll ja hooldus koolituse käigus antakse põhjalikke teadmisi ja praktilisi nõuandeid nõuetekohaseks voolikusüsteemi kontroll- ja hooldustoimingute läbi viimiseks ja vajaliku dokumentatsiooni täitmiseks.

Mis on voolikusüsteem ehk sisevesik?

Voolikusüsteem ehk tuletõrje voolikusüsteem on ehitisse paigaldatud käsitsi kasutatav tulekustutuspaigaldis. Voolikusüsteem on väga efektiivne tulekustutuspaigaldis, mis on mõeldud kohese kustutusvee andmiseks põlengupiirkonda ja väikese tulekolde kustutamiseks. Tänu tulekustutuspaigaldise ehitusele tagatakse pidev kustutusvee juurde vool, mis omakorda tagab voolikusüsteemi toimepidevuse kuni tulekolde kustutamiseni. Antud tulekustutuspaigaldist on lihtne kasutada ja sellega saab hakkama ka ilma eriväljaõppeta isik.

Millistest toimingutest koosneb voolikusüsteemi korrashoid?

Voolikusüsteemil on väga pikk kasutusiga, kui paigaldisele on perioodiliselt teostatud voolikusüsteemi kontroll ja hooldus.

Tuletõrje voolikusüsteemi korrashoid koosneb:

  • voolikusüsteemi vaatlus;
  • voolikusüsteemi kontroll;
  • voolikusüsteemi hooldus.

Kelle kohustus on tagada voolikusüsteemi korrashoid?

Eesti seadusandlus paneb voolikusüsteemi korrashoiu tagamise kohustuse objekti omanikule. Voolikusüsteemi vaatlus on toiming, mida teostab omanik või selle esindaja. Voolikusüsteemi kontroll ja hooldus on toimingud, mille jaoks tuleb leida asjakohane koostööpartner.

Kui tihti tuleb kontrollida voolikusüsteemi?

Voolikusüsteemi ja selle veeandmisvõime tõhusust kontrollitakse, kui vaatluse tulemused seda nõuavad, kuid mitte harvem kui üks kord aastas.

Voolikusüsteemi kontroll ja hooldus on korrashoiutoimingud, mille kohustus tuleneb siseministri määrusest nr 39 „Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“.

Milliseid toiminguid teostatakse voolikusüsteemi kontrollimisel?

Voolikusüsteemi kontrollimisel ja hooldamisel juhindutakse standardiseeria EVS-EN 671 nõuetest ning voolikusüsteemi juurde kuuluvate osade tootjapoolsetest juhistest.

Voolikusüsteemi kontroll ja hooldus ei hõlma ainult voolikuid või käsikraane. Kontrolli käigus tuvastatakse veevarustuse sisendtorustiku olukorda ja vajadusel puhastatakse filtrid. Kontrollitakse kõikide rõhutõstepumpade või transportpumpade töökorda ja nende sulg- ja tagasilöögiklappide seisukorda. Kui süsteemi on paigaldatud automaatselt avanev veevarustusesiiber, siis kontrollitakse selle toimimist ja avanemist koost rõhutõstepumpadega. Kontrollitakse korrosiooni ja võimalikke lekkeid antud tulekustutuspaigaldisel. Kontrollitakse kõikide käsikraanide avatavust ja lekkekindlust. Muidugi kontrollitakse ka kõigi ühenduste, otsakute ja voolikukappide töökorda ning nende nõuetekohasust. Lisaks kõigele tuleb survestada kõik hoone voolikud maksimaalsel töörõhul ja märgistada need nõuetekohaselt.

Andmed voolikusüsteemi kontrolli ja hooldus toimingute kohta peab säilitama vähemalt viis aastat pärast voolikusüsteemi kontrolli teostamist.

Koolitus hõlmab:

  • pooljäiga voolikuga voolikupoolide ja lamevoolikuga voolikusüsteemide kontroll ja hooldus;
  • voolikusüsteemi rõhutõsteseadmeid nende perioodiline kontroll ja hooldus;
  • voolikusüsteemi sulgseadmete perioodiline kontroll ja hooldus;
  • näpunäited ja soovituse tööriistade, mõõteseadmete ja tarvikute soetamiseks;
  • enim esinevad varjatud puudused, mida asjatundmatu isik ei suuda tuvastada.
Koolitus on abiks ettevõtjale, asutuse juhile või hoone valdajale, kes soovib ise teostada tuletõrje voolikusüsteemi kontrolli.

 

Küsi hinda