Tulekustuti hooldus

Tulekustuti hooldus teostatakse tulekustutile peale tulekustuti kasutamist või tulekustuti tootja poolt ettenähtud perioodilisusega. Tulekustuti hooldus teotatakse ka tulekustutile, mille mõni osis või detail on amortiseerunud, ohtlik kasutajale või vähendab seadme ohutust ja töökindlust. Tulekustuti hoolduse puhul on tegemist tulekustuti taas turule laskmisega, seega peab tulekustuti vastama kõikidele standardisarja EVS-EN 3 nõuetele ja ohutustasemele. Tulekustuti hoolduse tulemused fikseeritakse vastavas hoolduspäevikus ja kõik nõuetele vastavad tulekustutid märgistatakse hooldusmärgisega, mis paigaldatakse tulekustutikaela ümber.

Kui tihti tuleb tulekustuteid hooldada?

Üks kord kümne aasta jooksul peab hooldama:

Üks kord viie aasta jooksul peab hooldama:

Millistest nõuetest tuleb lähtuda tulekustuti hooldamisel?

Tulekustuti hooldamisel juhindutakse standardi EVS 933 ja EVS-EN 3-7 nõuetest ja tulekustuti tootjapoolsetest juhenditest. Tulekustuti hooldus sisaldab ka toimingud, mis tulenevad siseministri määrusest nr 39 „Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“.

Milliseid toiminguid teostatakse tulekustuti hooldamisel?

Tulekustuti vabastatakse surve alt ja eemaldatakse jääksurve. Seejärel eemaldatakse kustutusaine tulekustutist. Pulberkustuti puhul kobestatakse kasutuskõlblik kustutusaine ja ladustatakse kuni tulekustuti hoolduse lõpuni. Peale kustutusaine eemaldamist kontrollitakse kustutusaine anuma sisepinda ja vajadusel teostatakse tulekustuti survetest. Seejärel defekteeritakse tulekustuti käivitusmehhanism. Kõik amortiseerunud detailid ja tihendid asendatakse uutega. Alati kontrollitakse ka rõhunäituri toimimist. Pulberkustuti puhul kontrollitakse kustutusaine seisukorda uuesti ja vajadusel lisatakse puuduv kustutusaine kogus. Lisatav kustutusaine peab olema alati tootja poolt heaks kiidetud. Kustutusaine mark on toodud tulekustuti pealdisel. Kui pulberkustuti tootja on ettenäinud kustutusaine vahetuse peale tulekustuti kasutamist, siis tuleb kustutusaine alati uue vastu välja vahetada. Vesi-, vaht-, süsihappegaaskustutitel vahetatakse alati peale tulekustuti kasutamist kustutusaine laeng välja uue kustutusaine laeng vastu.

Kui kustutusaine anuma sisepinna vaatlusel tuvastatakse mittevastavus või puudusi, siis teostatakse alati tulekustuti survetest. Perioodiline tulekustuti survestus ehk tulekustuti survetest peab toimuma mitte harvemini, kui üks kord 10 aasta jooksul, kui tootja pole ettenäinud tihedamat perioodilisust. Survetest teostatakse veega ja see on 1,43 korda suurem maksimaalsest lubatud tulekustuti siserõhust. Enamuse pulber-, vesi-, vahtkustutite puhul on see umbes 30 bar. Süsihappekustutite puhul aga umbes 250 bar. Tulekustuti testrõhk on märgitud tulekustuti kestale ehk anumale. Peale survetesti kuivatatakse anum kuuma õhuga ja seejärel laetakse kustutusaine laenguga ning komplekteeritakse tulekustuti. Samas lisatakse ka hooldusmärgis. Hooldusmärgisele on kantud hooldaja märk, hooldamise aeg ja järgmise hoolduse tähtaeg. Survestamata tulekustuti puhul lisatakse survepadrunile kustutisisese hooldusmärgis. Kui tegemist on rõhu allolevate tulekustutitega, siis survestatakse tulekustuti survegaasiga. Peale täitmist ja survestamist survegaasiga kontrollitakse lekete puudumist tulekustutil ühenduskohtades ja -sõlmedes. Tulekustuti varustatakse kontrollilipikuga, millel on märgitud kontrollimise aeg ja järgmise kontrolli tähtaeg.

Kõik hooldustoimingud kantakse hoolduspäevikusse.

Mida antud teenus sisaldab?

Kui tulekustuti vaatluse või kontrolli käigus tuvastatakse vajadus tulekustuti hooldamiseks, siis teavitatakse sellest hoone valdajat või omanikku. Hoone omaniku nõusolekul viiakse tulekustuti hoolduspunkti ja teostatakse kõik vajalikud toimingud selle töökorra ja kasutusvalmiduse taastamiseks. Peale hooldust tuuakse tulekustuti objektile tagasi ja paigaldatakse omale kohale.

Küsi pakkumust