Tulekustuti kontroll

Mis on tulekustuti?

Tulekustuti on tulekustutusvahend, mis võimaldab kustutada tulekahju selle algfaasis. Tulekustuti koosneb kustutusaine anumast ehk balloonist, selles olevast kustutusainest, käivitusmehhanismist ja voolikust või otsakust. Kustutusaine anum võib olla survestatud survegaasiga või survestatakse see käivitamise hetkel. Käivitusmehhanismi rakendamisel väljutatakse survegaas koos kustutusainega anumast ja vooliku või otsaku kaudu juhitakse kustutusaine tulekoldesse.

Millised tegevused tagavad tulekustuti korrashoiu ja töökorra?

Tulekustutite pikka kasutusea tagamiseks peab olema perioodiliselt läbi viidud korrashoiu tegevused. Tulekustutite korrashoid koosneb järgmistest tegevustest:

Kelle kohustus on korraldada tulekustuti kontroll?

Tulekustutite kontroll korraldada etteantud ajavahemikel objekti omaniku või valdaja poolt. Tulekustutite kontrolli korraldamise kohustus tuleneb siseministri määrusest nr 39 „Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“.

Kui tihti tuleb tulekustuteid kontrollida?

Tulekustuti kontrolli peab teostama üks kord kahe aasta jooksul, kui tulekustutit hoitakse sisetingimustes. Välitingimustes või rasketes sisetingimustes peab tulekustutit kontrollima üks kord aastas. Tulekustuti kontrolli teostaja määrab, millal tuleb teostada järgmine tulekustuti kontroll.

Milliseid toiminguid teostatakse tulekustuti kontrollimisel?

Tulekustuti kontrollimisel juhindutakse standardi EVS 933 ja EVS-EN 3-7 nõuetest ning tulekustuti tootjapoolsetest juhenditest. Tulekustuti kontroll sisaldab ka toimingud, mis tulenevad siseministri määrusest nr 39 „Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“. Tulekustuti kontroll sisaldab järgmiseid toiminguid:

 • pealdise loetavuse kontrollimine;
 • tulekustuti EVS-EN 3 ohutustaseme kontrollimine;
 • tulekustuti välitingimustesse sobivuse kontrollimine;
 • käivitusmehhanismi visuaalne kontrollimine;
 • tulekustuti rõhu mõõtmine;
 • vooliku või otsaku kontrollimine;
 • kustutusaine voolavuse kontrollimine;
 • tulekustuti välise korrosiooni vigastuste kontrollimine.

Süsihappegaaskustuti puhul ei mõõdeta rõhku, vaid kaalutakse tulekustuti laengut.

Survepadruniga tulekustuti kontrollimine sisaldab lisaks eelpool toodule:

 • survepadruni kaalumine
 • survepadruni varustamine kontrollilipikuga;
 • kustutusaine omaduste kontrollimine;
 • käivitusmehhanismi puhastamine;
 • tihendite kontrollimine ja vajadusel vahetamine;
 • püstol-vooliku kontrollimine.

Kui tulekustuti vastab etteantud nõuetele ja tulekustuti on koheselt kasutusvalmis, siis varustab kontrolli teostaja tulekustuti kontrollilipikuga. Andmed tulekustuti kontrolli kohta säilitatakse vähemalt viis aastat pärast tulekustuti kontrolli teostamist.

Mida teenus sisaldab?

Tulekustuti kontrolli teostatakse objektil või kliendi juures ja seda teostab pädev suurte kogemustega spetsialist. Kõigepealt tutvub tulekustuti vaatluse käigus tehtud tulekustuti vaatluspäevikusse sissekannetega ja seejärel objekti eripäradega. Tulekustuti kontroll sisaldab toiminguid, mille käigus tuvastatakse tulekustuti töökord, kohene kasutusvalmidus ja nõuetele vastavus. Tulekustuti kontrolli tulemused fikseeritakse vastavas kontrollaktis ja vaatluspäevikus. Kõik nõuetele vastavad tulekustutid märgistatakse kontrollilipikutega ja hooldust vajavad tulekustutid viiakse hoolduspunkti hooldusesse. Kõikidest puudustest ja mittevastavustest teavitatakse klienti e-kirjaga.

Küsi pakkumust