Tulekustuti vaatlus

Mis on tulekustuti?

Tulekustuti on tulekustutusvahend, mis võimaldab kustutada tulekahju selle algfaasis. Tulekustuti koosneb kustutusaine anumast ehk balloonist, selles olevast kustutusainest, käivitusmehhanismist ja voolikust või otsakust. Kustutusaine anum võib olla survestatud survegaasiga või survestatakse see käivitamise hetkel. Käivitusmehhanismi rakendamisel väljutatakse survegaas koos kustutusainega anumast ja vooliku või otsaku kaudu juhitakse kustutusaine tulekoldesse.

Millised tegevused tagavad tulekustuti korrashoiu ja töökorra?

Tulekustutite pikka kasutusea tagamiseks peab olema perioodiliselt läbi viidud korrashoiu tegevused. Tulekustutite korrashoid koosneb järgmistest tegevustest:

Kelle kohustus on teostada tulekustuti vaatlus?

Tulekustutite vaatlus on objekti omaniku kohustus. Tulekustutite vaatluse kohustus tuleneb siseministri määrusest nr 39 „Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“.

Kui tihti peab tulekustuteid vaatlema?

Tulekustuti vaatlus peab toimuma vähemalt üks kord kvartalis ehk neli korda aastas.

Milliseid toiminguid ja tegevusi tehakse vaatluse käigus?

Tulekustuti vaatluse käigus tuvastatakse kas:

  • tulekustuti on omal kohal;
  • tulekustuti on kahjustatud;
  • tulekustuti nõuetekohaselt paigaldatud;
  • tulekustutile on tagatud vaba juurdepääs;
  • tulekustuti on tuvastatav visuaalselt või märgistuse abil;
  • tulekustuti rõhunäituri osuti on rohelises tsoonis;
  • tulekustuti tõkised ja plommid on kahjustamata.
Mida teenus sisaldab?

Tulekustuti vaatluse teostamiseks sõlmitakse hoone omanikuga või tellijaga vastavasisuline tuleohutuspaigaldiste leping ja meie teostame vaatluse teie eest. Objektil teostatakse tulekustutitele inventuur ja seejärel viiakse sisse nõuetekohane tulekustuti vaatluspäevik. Üks kord kvartalis või vastavalt kokkuleppele teostatakse meie spetsialisti poolt tulekustutite vaatlus. Kõik vaatluse tulemused fikseeritakse vaatluspäevikus. Puuduste ja mittevastavuste korral saadetakse märkused ja soovitused e-kirjaga omaniku esindajale.

Küsi pakkumust