Tuletõrje voolikusüsteemi kontroll

Tuletõrje voolikusüsteemi kontroll on tähtis osa voolikusüsteemi korrashoiust. Tuletõrje voolikusüsteemi kontroll sisaldab voolikusüsteemi ja selle osiste kontrolli ning teostatakse ka voolikusüsteemi veeandmisvõime tõhususe kontroll. Kõik kontrolli tulemused fikseeritakse vastavas kontrollaktis.

Kui tihti tuleb teostada tuletõrje voolikusüsteemi kontrolli?

Voolikusüsteemi ja selle veeandmisvõime tõhusust kontrollitakse, kui vaatluse tulemused seda nõuavad, kuid mitte harvem kui üks kord aastas.

Milliseid toiminguid teostatakse tuletõrje voolikusüsteemi kontrollimisel?

Tuletõrje voolikusüsteemi kontrollimisel ja hooldamisel juhindutakse standardiseeria EVS-EN 671 nõuetest ning voolikusüsteemi juurde kuuluvate osiste tootja juhistest. Tuletõrje voolikusüsteemi kontroll ja hooldus ei hõlma ainult voolikuid või käsikraane. Kontrolli käigus tuvastatakse veevarustuse sisendtorustiku olukorda ja vajadusel puhastatakse filtrid. Kontrollitakse kõikide rõhutõstepumpade või transportpumpade töökorda ja nende sulg- ja tagasilöögiklappide seisukorda. Kui süsteemi on paigaldatud automaatselt avanev veevarustussiiber, siis kontrollitakse selle toimimist ja avanemist koost rõhutõstepumpadega. Kontrollitakse korrosiooni ja võimalikke lekkeid antud tulekustutuspaigaldisel. Kontrollitakse kõikide käsikraanide avatavust ja lekkekindlust. Muidugi kontrollitakse ka kõigi ühenduste, otsakute ja voolikukappide töökorda ning nende nõuetekohasust.

Küsi pakkumist