Tulekustuti vaatluspäevik

Tulekustuti vaatluspäevik on dokument, milles säilitatakse kõik vajalikud andmeid tulekustuti vaatluse, kontrolli ja hoolduse kohta. Vaatluspäevik sisaldab informatsiooni tulekustutite üldnõuete kohta, tulekahjude klassifikatsiooni, tulekustutite sobivust erinevate tulekahjude korral ja tulekustutite vajadust erinevates hoonetes ja sõidukites. Lisaks sisaldan tulekustuti vaatluspäevik kõiki toiminguid, mida peab tegema tulekustuti vaatluse ja kontrolli käigus.

Vaatluspäevik on kõvakaantega köites. Tulekustuti vaatluspäevik võimaldab vaatluse teostajal fikseerida tulekustuti hetkeolukord ja lisada omapoolseid märkuseid ja kommentaare, mis võivad osutada oluliseks tulekustuti töökorra hindamisel. Vaatluspäevik annab hooneomanikule selge ülevaate oma tulekustuti seisukorrast ja olemasolust. Antud dokument võimaldab tulekustuti kontrolli teostajal iseseisvalt leida vaatluspäeviku alusel kõik objektile paigaldatud tulekustutid. Samas saab tulekustuti kontrolli teostaja hinnata vaatluse teostaja poolt esitatud märkusi ning vajadusel saab teha muudatusi tulekustuti asukoha suhtes või paigaldada teist liiki tulekustuti antud kohta. Inspektorile on aga lihtsalt ja korrektselt täidetud vaatluspäevik märk hoolikast hoone omanikust või valdajast.

Vastavalt siseministri määrusele nr 39 „Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“ on omaniku kohustus tagada tulekustuti korrashoid selle regulaarse vaatluse, kontrolli ja hooldusega.

Vaatlussagedus

Omanik peab vähemalt üks kord kvartalis vaatama tulekustuti seisukorra ehk teostama tulekustuti vaatluse.

Tulekustuti vaatluse käigus veendutakse, et tulekustuti:

 • asetseb selleks ettenähtud kohas;
 • ei ole millegagi varjatud ja kasutamisjuhisega pealdis on loetav;
 • ei ole märgatavalt kahjustatud;
 • rõhunäituri (kui see on olemas) osuti asub rohelises tsoonis;
 • plommid on vigastamata.

Vaatlusel ilmnenud tulekustuti rikke kahtluse korral korraldab tulekustuti omanik rikke tuvastamiseks tulekustuti kontrolli ja rikke kõrvaldamiseks hoolduse.

Vaatluspäevik sisaldab:

 • üldnõudeid, mis on esitatud tulekustutitele sealhulgas. asjakohase määruse ja standardite loetelu;
 • tulekahjude klassifikatsiooni;
 • tulekustutite sobivuse ja efektiivsuse tabelit tulekahjude kustutamisel;
 • tulekustuti vaatlustoiminguid;
 • tulekustuti kontrollitoiminguid;
 • tulekustuti hooldustoiminguid;
 • tulekustuti hooldussageduse tabelit;
 • tulekustutite vajaduse ja koguse loetele erinevates hoonetes ja sõidukites.
Tulekustuti vaatluspäeviku mõõtmed 215 mm x 305 mm.
Tulekustuti vaatluspäeviku kasutusaeg sõltub tulekustutite arvust teie objektil.
20 tulekustuti puhul jätkub tulekustuti vaatluspäevikut kuni 27 aastaks.
50 tulekustuti puhul jätkub tulekustuti vaatluspäevikut kuni 10 aastaks.

 

Osta