Sprinkleri hooldus

Mis on sprinkler?

Sprinklersüsteem ehk sprinkler on automaatne tulekustutussüsteem. Sprinkler koosneb kustutusvee veevarust, rõhutõsteseadmetest, sprinklersüsteemi veetorustikust, mis on ühendatud sprinkleripeadega. Sprinkler võib katta kogu ehitist või ehitise osa, mis vajab täiendavat tulekaitset.

Sprinkler on automaatne tulekustutussüsteem, kui ruumis tõuseb temperatuur teatud tasemele. Torustikku paigaldatud sprinkleripead on varustatud kergesti purunevate klaasampullidega või sulavlukkkaitsmetega, mis takistavad sprinkleripeade juhuslikku rakendumist. Kui ruumi temperatuur tõuseb teatud piirini, tavaliselt on selleks 680C, siis klaasampullis olev aine paisub kuni see purustab klaasampulli. Juhul kui kasutatakse sulavlukkkaitset, siis selle puhul sulab joodis ja sprinkleripea avaneb. Peale sprinkleripea avamist pihustatakse kustutusvesi ruumi. Rakenduvad ainult need sprinkleripead, mille juures on toimunud temperatuuri tõus ja klaasampull purunenud või sulavlukkkaitse on sulanud. Samal ajal annab sprinkler hoones häiresignaali ja rakenduvad rõhutõstepumbad, mis tagavad piisava kustutusvee jõudmise võimalikku põlengu piirkonda.

Sprinkler ehk sprinklersüsteem on üks enamlevinud automaatseid kustutussüsteeme maailmas.

Milliseid toiminguid sisaldab sprinkleri hooldus?

Sprinkler, kui automaatne tulekustutussüsteem, vajab tööle rakendumiseks erinevaid signaale, mis eeldab erinevate lülitite ja käivitite olemasolu süsteemis.

Sprinkleri hooldus hõlmab kõiki toiminguid, mis tuvastavad erinevate signaalide jõudmise etteantud aja jooksul rõhutõstepumpade rakendamiseks, sulgklappide avamiseks, häirealarmide edastamiseks ja kustutusvee jõudmiseks tulekahju piirkonda. See eeldab kõikide rõhulülitite ja andurite inspekteerimist ja katsetamist.

Sprinkler kasutab kustutusainena tavalist joogi- või järvevett, seega tuleb survestatud torustik läbi pesta ja eemaldada sinna kogunenud setetest ja mustusest. Torustik vajab ka väljast kaitset. Selleks tuleb torustiku kaitsmata pinnad kaitsta kaitsevärviga ja torustiku osad, mis külmade eest kaitsmata, isoleerida.

Rõhutõstepumbad tagavad kustutusvee jõudmise põlengu piirkonda, selle pärast tuleb teostada neile pidevalt automaatse rakendumise katseid. Pumpade efektiivsus võib aastatega langeda, seega on ettenähtud iga-aastaselt kontrollida palju kustutusvett pump suudab tarnida ühes ajaühikus.

Diiselpumpadel on ettenähtud iganädalane 20 minutiline käivitamine. Lisaks tuleb kontrollida kütuse, õli ja jahutusvee tasemed. Vajadusel asendatakse filtrid, määrdeained ja jahutusvedelikud. Kõik juht-, tagasilöögi- ja sulgklapid tuleb avada ja vajadusel tuleb need remontida. Sprinkleripead, mis on määrdunud tuleb puhastada. Need sprinkleripead, mis on kahjustunud või värvised tuleb asendada uutega.

Sprinkleri hooldus viiakse läbi vastavalt paigaldaja juhenditele ja standardis EVS-EN 12845 toodud nõuetele.

Miks on vaja sprinklerit hooldada?

Sprinkler on automaatne tulekustutussüsteem, seega rakendub süsteemi automaatselt ilma inimesepoolse sekkumiseta. Sprinkler peab rakenduma sajal juhul sajast. Seega on automaatse tulekustutussüsteemi hooldus väga vastutusrikas tegevus, mis peab tagama sprinkleri automaatse rakendumise, tulekahju lokaliseerimise või kustutamise ja häirealarmi edastamise. Sprinkleri hoolduse käigus inspekteeritakse, katsetatakse ja remonditakse tulekustutussüsteem ja selle osad, mis tagab süsteemi automaatse rakendumise.

Millised on sprinkleri omaniku kohustused?

Sprinkleri omanik peab:

  • tagama sprinkleri korrashoiu ja katkematu toimepidevuse;
  • korraldama ettenähtud juhtudel sprinkleri hooldust;
  • omama dokumentatsiooni sprinkleri ja hoolduse kohta.
Sprinkleri hooldus – kui tihti ja kes võib teostada?

Sprinkleri hooldus jaguneb inspekteerimise plaaniks ja hooldusplaaniks.

  • Inspekteerimistoimingud on toimingud, mida teostatakse iganädalaselt ja igakuiselt.
  • Hooldustoimingud on toimingud, mida teostatakse 1 kord kvartalis, 1x poolaastas, 1x aastas, 1x kolme aasta jooksul, 1x kümne aasta jooksul, 1x kahekümne viie aasta jooksul.

Inspekteerimistoimingud võib teostada isik, kes on pädev ja kompetentne teostama etteantud töid ja suudab opereerida automaatset tulekustutussüsteemi. Hooldustoimingute puhul aga peab olema veel lisaks omistatud vastav turvatehniku kvalifikatsioon.

Kui palju maksab sprinkleri hooldus?

Sprinkleri hoolduse hind sõltub eelkõige tulekustutussüsteemi ehitusest, suuruses ja eripärast.

Küsi pakkumust