Sprinkleri pumpade katsetamine

Sprinkleri pumpade katsetamine on üks tähtsamaid ja mahukamaid tegevusi sprinkleri aastahoolduse tegemisel. Sprinkleri hooldus sisaldab mitmeid erinevaid tegevusi ja toiminguid, mis on toodud on sprinkleri kontrollimise ja hooldamise protseduuris. Vastavalt sellele programmile koostatakse ka hooldusplaan. Hooldusplaan näeb ette täpse ajakava ja toimingute ulatuse, mida tuleb perioodiliselt teostada sprinkleri korrashoiu tagamiseks. Tagamaks sprinkleri rakendumine ja toimimine tulekahju korral tuleb kinni pidada hooldamise protseduurist ja teostada perioodiliselt hooldusplaanis toodud toiminguid. Loe täpsemalt täpsemalt sprinkleri hoolduse kohta siit.

Sprinkleri pumpade katsetamine ehk automaatpumba voolukatse peab toimuma üks kord aastas. Vastavalt standardis EVS-EN 12845 toodud nõuetele ei tohi kahe katsetuse vahe olla pikem, kui 12 kuud. Eelpool nimetatud standardist tuleneb väljend automaatpumba voolukatse, mis sisuliselt ongi sprinkleri pumpade katsetamine.

Tuleb meeles pidada, et ka ilma rõhutõstepumpadeta sprinkleril tuleb üks kord aastas teostada voolukatse.

Sprinkleri pumpade katsetamine eeldab hoone omaniku heakskiitu. Kui sprinkleri veevarustus saadakse ühisveevärgist, siis tuleb katsetamiseks saada nõusolek ka vee-ettevõtjalt.

Kuidas toimub sprinkleri pumpade katsetamine ehk automaatpumba voolukatse?

Sprinkleri pumpade katse teostamiseks lepitakse kokku hoone omanikuga sobiv aeg ja teavitatakse ka vee-ettevõtjat. Kui argipäeval tööajal ei ole võimalik pumpade katsetust teostada, siis tehakse seda peale tööpäeva lõppu, öisel ajal või puhkepäeval.

Järgmisena tutvub tööteostaja projektdokumentatsiooniga ja pumpade karakteristikutega.

Seejärel paigaldatakse sprinkleri pumplasse veehulga mõõteseade, mis võimaldab mõõta iga sprinkleri rõhutõstepumba ehk pumba, survet, vooluhulka ja maksimaalset voolukiirust. Kui sprinkleri veevarustus tagatakse mahutites oleva või veekogust saadava kustutusveega, siis võimaluse korral juhitakse kustutusvesi tagasi mahutisse või veekogusse. Juhul kui hoone sprinkleri veevarustus tagatakse läbi ühisveevärgi, siis juhitakse kustutusvesi kanalisatsiooni või hoone omaniku maale. Igal juhul peab töötellija arvestama, et kasutatud vee eest tuleb tal tasuda vee-ettevõtjale vastavalt hinnakirjale kasutatud vee eest.

Kui ettevalmistused on lõpetatud, siis teostatakse sprinkleri pumpade katsetamine ehk automaatpumba voolukatse. Katsetuse käigus mõõdetakse iga rõhutõstepumba surve, vooluhulk ja maksimaalne voolukiirus eraldi. Ilma pumpadeta sprinkleri puhul mõõdetakse surve, vooluhulk ja voolukiirus igal juhtsõlmel eraldi.

Kõik mõõdetud surved, vooluhulgad ja voolukiirused fikseeritakse ja viie tööpäeva jooksul esitatakse kirjalik akt pumpade katsetusel saadud tulemuste kohta.

Sprinkleri pumpade katsetamine ehk automaatpumba voolukatse hinnad alates 150 €.

Küsi pakkumust