Tuletõrje voolikusüsteemi hooldus

Üks kord viie aasta jooksul tuleb viie aasta jooksul tuleb teostada tuletõrje voolikusüsteemi hooldus. Üldiselt teostatakse voolikusüsteemi hoolduse käigus samad toimingud, mis voolikusüsteemi kontrolli käigus. Lisaks pannakse suurt rõhku pumplas sulgklappide, rõhutõsteseadmete, torustiku kontrollile ja nende toimimisele ja asjakohasusele.

Kuid lisaks kontrolli toimingutele sisaldab tuletõrje voolikusüsteemi hooldus kõikide tuletõrje voolikute survestamist ja katsetamist.

Millistest nõuetest lähtutakse tuletõrje voolikusüsteemi hooldamisel?

Tuletõrje voolikusüsteemi hoolduse nõuded määrab kindlaks standardisari EVS-EN 671. Viide siseministri määruses nr 39 “Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule” muudab standardisarja EVS-EN 671 kohustuslikuks.

Kui tihti tuletõrjevooliku survestamine ja katsetamine?

Vastavalt nõuetele tuleb tuletõrjevooliku survestamine ja katsetamine teostada vähemalt üks kord viie aasta jooksul.

Kuidas teostatakse tuletõrjevooliku survestamine ja katsetamine?

Tuletõrjevooliku survestamine ja katsetamine toimub tavaliselt töökojas, seega viiakse tuletõrjevoolikud katsetamise ajaks objektilt minema. Katsetamiseks survestatakse tuletõrjevoolik rõhul, mis tagaks vooliku mittepurunemise hüdraulilise löögi korral. Tuletõrjevooliku survestamine ja katsetamine viiakse läbi rõhul, mis arvestab maksimaalset võimalikku rõhku tuletõrje voolikusüsteemis, tootjapoolset tuletõrjevooliku töörõhku ja võimalikku vedeliku rõhu äkilist suurenemist ehk hüdraulilist lööki tuletõrje voolikusüsteemi torustikus.

Tuletõrjevooliku survestamine võimaldab avastada defektsed ja kasutajale ohtlikud tuletõrjevoolikud ning kõrvaldada tuvastatud puudused. Survestatud tuletõrjevoolikul otsitakse lekkeid ja märke tuletõrjevooliku amortisatsioonist. Alati kontrollitakse tuletõrjevooliku survestamise ka kiirliitmike nõuetekohasust ja nende ühendusid tuletõrjevoolikuga. Kui voolik vastab nõuetele, siis tühjendatakse see ja kuivatatakse. Kui tuletõrjevoolik on läbinud katsetuse edukalt, siis märgistatakse see nõuetekohaselt hooldusmärgisega.

Tuletõrjevoolikud, mis ei läbi katsetust või purunevad, tagastatakse omanikule. Olenemata sellest, kas tuletõrjevoolik läbib katsetuse või ei läbi tuleb vooliku omanikul tasuda katsetamise ja survestamise eest kokkulepitud tasu.

 

Küsi pakkumist