Üldtingimused ja nende ulatus ja kehtivus

Üldtingimused kehtivad kõigi isikute ja Safeline veebipoe (haldab Altemax OÜ reg. kood  12883447, Ketraja 4-9, 10312 Tallinn) vahendusel toodete ja teenuste ostmisel tekkivate õigussuhete kohta. Lisaks käesolevatele tingimustele (üldtingimused) reguleerivad Safeline veebipoe vahendusel toodete ja teenuste ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid. Altemax OÜ on õigustatud Safeline veebipoe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi (üldtingimused) ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse veebilehe www.safeline.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest Safeline veebilehel Altemax OÜ poolt. Safeline´i veebipoe hinnad kehtivad arve tähtajalisel tasumisel. Altemax OÜ on käibemaksukohustuslane.

Ostukorv ja tellimuse vormistamine

Ostukorvis olevate toodete või teenuste arvu võite muuta. Märkige toote või teenuste eest maksja ja vajadusel lisage saaja. Olge toote saaja ja sihtkoha kinnitamisel tähelepanelik, sest sellest informatsioonist sõltub Teie poolt ostetud toodete kiire ja häireteta kohaletoimetamine. Toodete ja teenuste müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) arvates tasumisele kuuluva summa laekumisest Altemax OÜ arvelduskontole.

Toodete eest tasumine

Toodete ja teenuste eest on võimalik tasuda arvega. Tagastatavast summast peetakse kinni käsitlustasu ja/või kauba väärtuse vähenemise hüvitis.

Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

Peale Lepingu jõustumist vastavalt Tingimuste toimetatakse tooted Teile kohale Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud sihtkohta ja saajale. Toote dokumentatsiooni ja muude toodete juurde kuuluvate dokumentidega toimetab kullerfirma kohale tootekaardil ja tellimuse kinnitusel näidatud tarne tähtaja jooksul. Juhul, kui Teie poolt tellitud toodet ei ole laos ja see tuleb spetsiaalselt tarnijalt tellida ning on ilmne, et toote kohaletoimetamine toote kirjelduses määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, ning muudel juhtudel, kui toodete tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Altemax OÜ ei vastuta, teatame sellest teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või elektronposti teel 2 tööpäeva jooksul arvates Lepingu jõustumisest vastavalt Tingimustele. ning ühtlasi anname teada Teie poolt tellitud toote kohaletoimetamise tähtaja. Juhul, kui te kaotate toote kohaletoimetamise pikema tähtaja tõttu huvi toote ostmise vastu, on teil õigus oma tellimus tühistada  ning teie poolt tasutud summa (koos transpordi maksumusega) tagastatakse. Kui Teie poolt tellitud tooted on kullerfirmale üle antud, võtab kullerfirma teiega eelnevalt ühendust, et täpsustada toodete kohale toomise aeg. Kullerfirma toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine ei ole võimalik. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Altemax OÜ ja kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest. Palume Teil vigastatud pakendiga tootest teatada elektronposti aadressile info@safeline.ee või kontakttelefonile 618 8000. Kullerfirma poolt vigastatud pakendiga toode asendatakse. Tarnetingimused kehtivad vaid Eesti Vabariigi territooriumil. Välismaale tellimise soovi korral palume võtta ühendust klienditoega. Teenuste osutamine Teenuste osutamise koht, kuupäev ja kellaaeg lepitakse eelnevalt kliendiga kokku.

Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

Teil on õigus peale toodete eest tasumist kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates e-posti aadressile vastavasisulise teate koos arve numbri ning oma panga arvelduskonto numbriga. Peale toodete kättesaamist on teil 14 päeva aega toodetega tutvumiseks. Kui ostetud kaup teile mingil põhjusel ei sobi, siis on teil võimalus 14 päeva jooksul toode tagastada või vahetada välja mõne muu toote vastu, saates Altemax OÜ-le vastavasisulise teate. Toode on võimalik tagastada posti teel Peterburi tee 46, 11415 Tallinn. Kasutamise tunnustega toodete tagastuse puhul on Altemax OÜ-l õigus tagastusest keelduda või leppida kokku asja väärtuse vähendamise hüvitises. Tasaarvestamiseks saadab Altemax OÜ teile tasaarvestamise avalduse teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui te ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on teil õigus kaasata toote väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse pooleks teie ja Altemax OÜ vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks. Tellimuse tühistamisel või tellimusest taganemise korral tagastatakse teile ostu eest tasutud summa millest Altemax OÜ-l on õigus rakendada käsitlustasu kuni 10 € ning selle tagastavast summast maha arveldada. Tagastatud toote eest tasutud ostusumma tagastame vastavalt ostu sooritamisel kasutatud makseviisile 14 päeva jooksul alates taganemisteate jõudmisest meieni, eeldusel, et olete sama tähtaja jooksul ehk 14 päeva jooksul kauba tagastanud. Tagastatav toode peab olema komplektne (sisaldama tootepakendit ja kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid – kaablid jne). Ostetud kaupa ei saa tagastada kui tellitud toode on valmistatud eritellimusel ning arvestades tellija isiklikke vajadusi või tellija poolt esitatud tingimuste kohaselt.

Garantii ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

Altemax OÜ ei vastuta:

  • teie süül toote halvenemise/kahjustumise eest;
  • puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise või hooldamise tagajärjel;
  • toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral on teil õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava ja puudusteta toote vastu või taganeda tellimusest ja tagastada nõuetele mittevastav toode. Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest. Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on teil ka muud seadusest tulenevad õigused.

Vastutus ja vääramatu jõud

Altemax OÜ vastutab teie ees ja teie vastutate Altemax OÜ ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. Altemax OÜ ei vastuta teile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Altemax OÜ ei saanud mõjutada ning mille saabumist Altemax OÜ ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

Muud tingimused

Kõiki Safeline veebipoe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest. Teie ja Altemax OÜ vahel seoses Safeline veebipoe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseameti kaudu tarbijakaebuste komisjoni või Tallinna Linnakohtusse. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

Diskleimer

Tootepildid on illustratiivse tähendusega. Toodete ja teenuste hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Antud juhul jätab Altemax OÜ endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 10 tööpäeva jooksul. Altemax OÜ jätab endale õiguse loobuda müügist kui tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 100 € maksev toode on müügis 10 euroga, siis on tegemist ilmselgelt veaga). Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale teie viimast külastust uuenenud. Seoses tootjate andmekaartide puudulikkusega võib Safeline veebipoes toote infos esineda ebatäpsusi. Antud juhul Altemax OÜ ei võta vastutust Safeline veebipoe toote andmete õigsuses. Soovitame siiski enne ostu sooritamist võimalusel kontrollida tooteinfo täpsust meie klienditoe telefonil 54005262. Üldtingimused kehtivad kõigile meie veebipoes ostetud toodetele ja teenustele.