Pretensioonide esitamise tingimused

  • Juriidiliste isikute puhul lähtutakse tootjapoolsest garantiiajast.
  • Pretensioonide esitamise aja jooksul on Tarbijal õigus toote tasuta remondile või asendamisele. Kui viga on tekkinud tootja süül, kaetakse kõik materjali- ja tootmisvead ning töö kui varuosade maksumus.
  • Pretensioonide esitamise aluseks on ostu tõendav dokument.
  • Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega selliste vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste mitte täitmine.
  • Pretensioonide esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud transpordil peale toote üleandmist ostjale.
  • Altemax OÜ ei kõrvalda pretensioonide esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:

– normaalsest kulumisest; – ebaõigest kasutamisest või hooldamisest; – seadet/toodet on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik; – kliendile enne toote ostmist Altemax OÜ poolt teatavaks tehtud puudustest; – toote seerianumbri või muu markeeriva kleebise rikkumisest, vahetamisest või eemaldamises; – toode ei tööta omaniku süül, ebaõige ekspluateerimise või, kasutusjuhendi mittejälgimise tulemusena või kui defektid tekkisid toote mittehoolikal hoidmisel, hooldamisel või kasutamisel.

  • Altemax OÜ tugineb vastutuse kindlaks määramisel tootja volitatud esindaja poolt teostatavale ekspertiisile. Kui ekspertiisi tulemusel selgub, et puudused on põhjustatud eelpool loetletud teguritest, kuid seadme remontimine on võimalik, siis on Tarbijal võimalus tellida tasuline remont. Vedeliku, niiskuse kahjustusega ja/või mehaanilise vigastusega seade kuulub ka edaspidi remontimisele üksnes tasulises korras.
  • Seadmele teostatud ekspertiisi eest tuleb tasuda ekspertiisi tasu kui Altemax OÜ ei ole vastutav seadmel ilmnenud puuduse kõrvaldamise eest ning seadme remontimine ei ole võimalik. Samuti tuleb Tarbijal tasuda ekspertiisi tasu kui seadmel ei tuvastata ekspertiisi tulemusel puudust ning seade vastab tootja tehnilistele nõuetele.
  • Kui tarbija ei nõustu Altemax OÜ seisukohaga, tuleb tarbijal tõendada seda, et:

– tegemist on puudusega (lepingutingimustele mittevastavusega); – puudus või selle põhjus eksisteeris toote üleandmise hetkel; – Altemax OÜ on puuduse eest vastutav.

  • Pretensiooni esitamise õiguse kasutamiseks tuleb kirjutada info@safeline.ee ja teid juhendatakse, kuidas kõnealuse toote puhul edasi toimida.

Pretensioonide esitamise tingimused kehtivad kõikidele Altemax OÜ poolt hallatavas Safeline veebipoest ostetud toodetele.