Voolikusüsteemi kontrolli koolitus

Voolikusüsteemi kontrolli koolitus annab põhjalikke teadmisi ja vajalikke nõuandeid nõuetekohaseks voolikusüsteemi perioodiliseks ja erakorraliseks kontrolli toimingute läbiviimiseks ja vajaliku dokumentatsiooni täitmiseks.

Voolikusüsteem ehk tuletõrje voolikusüsteem on ehitisse paigaldatud käsitsi kasutatav tulekustutuspaigaldis. Voolikusüsteem on väga efektiivne tulekustutuspaigaldis, mis on mõeldud kohese kustutusvee andmiseks põlengupiirkonda ja väikese tulekolde kustutamiseks. Tänu tulekustutuspaigaldisele ehitusele tagatakse pidev kustutusvee juurde vool, mis omakorda tagab voolikusüsteemi toimepidevuse kuni tulekolde kustutamiseni. Antud tulekustutuspaigaldist on lihtne kasutada ja sellega saab hakkama ka ilma eriväljaõppeta isik. Voolikusüsteemil on väga pikk kasutusiga, kui voolikusüsteemi kontroll ja teised korrashoiutoimingud on paigaldisele nõuetekohaselt teostatud.

Tuletõrje voolikusüsteemi korrashoid koosneb:

  • voolikusüsteemi vaatlus;
  • voolikusüsteemi kontroll;
  • voolikusüsteemi hooldus.

Eesti seadusandlus paneb voolikusüsteemi korrashoiu tagamise kohustuse objekti omanikule.

Voolikusüsteemi ja selle veeandmisvõime tõhusust kontrollitakse, kui vaatluse tulemused seda nõuavad, kuid mitte harvem kui üks kord aastas.

Voolikusüsteemi kontroll on korrashoiutoiming, mille kohustus tuleneb siseministri määrusest nr 39 „Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule“.

Voolikusüsteemi kontrollimisel juhindutakse standardiseeria EVS-EN 671 nõuetest ning voolikusüsteemi juurde kuuluvate osade tootjapoolsetest juhistest. Voolikusüsteemi kontroll ei hõlma ainult voolikuid või käsikraane. Kontrolli käigus tuvastatakse veevarustuse sisendtorustiku olukorda ja vajadusel puhastatakse filtrid. Kontrollitakse kõikide rõhutõstepumpade või transportpumpade töökorda ja nende sulg- ja tagasilöögiklappide seisukorda. Kui süsteemi on paigaldatud automaatselt avanev veevarustusesiiber, siis kontrollitakse selle toimimist ja avanemist koost rõhutõstepumpadega. Kontrollitakse korrosiooni ja võimalikke lekkeid antud tulekustutuspaigaldisel. Kontrollitakse kõikide käsikraanide avatavust ja lekkekindlust. Muidugi kontrollitakse ka kõigi ühenduste, voolikute, otsakute ja voolikukappide töökorda ning nende nõuetekohasust.

Andmed voolikusüsteemi kontrolli toimingute kohta peab säilitama vähemalt viis aastat pärast voolikusüsteemi kontrolli teostamist.

Voolikusüsteemi kontrolli koolitus hõlmab:

  • pooljäiga voolikuga voolikupoolide ja lamevoolikuga voolikusüsteemide kontroll;
  • voolikusüsteemi rõhutõsteseadmeid nende perioodiline kontroll;
  • voolikusüsteemi sulgseadmete perioodiline kontroll;
  • näpunäited ja soovituse tööriistade, mõõteseadmete ja tarvikute soetamiseks;
  • enim esinevad varjatud puudused, mida asjatundmatu isik ei suuda tuvastada.
Koolitus on abiks ettevõtjale, asutuse juhile või hoone valdajale, kes soovib teostada tuletõrje voolikusüsteemi kontrolli. Koolitust saab tellida siit.

 

Küsi hinda